Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

--
10
Thg4
2020

Giải trình về việc lợi nhuận lũy kết từ đầu năm 2019 của báo cáo Hợp nhất quý IV năm 2019 thay đổi trên 5% so với báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.

Giải trình về việc lợi nhuận lũy kết từ đầu năm 2019 của báo cáo Hợp nhất quý IV năm 2019 thay đổi trên 5% so với báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
Xem chi tiết
bởi : admin
10
Thg4
2020

Giải trình về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018.

Giải trình về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018.
Xem chi tiết
bởi : admin
10
Thg4
2020

Giải trình về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018.

Giải trình về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018.
Xem chi tiết
bởi : admin
8
Thg4
2020

Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
Xem chi tiết
bởi : admin
10
Thg2
2020

Giải trình về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính Quý IV 2019 so với cùng kỳ 2018

Giải trình về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính Quý IV 2019 so với cùng kỳ 2018
Xem chi tiết
bởi : admin
4
Thg2
2020

Báo cáo tài chính quý IV - 2019

Báo cáo tài chính quý IV - 2019. Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
4
Thg11
2019

Giải trình về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính Quý III 2019 so với cùng kỳ 2018

Về việc lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính Quý III 2019 so với cùng kỳ 2018
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg11
2019

Báo cáo tài chính 9 tháng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Báo cáo tài chính 9 tháng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg11
2019

Báo cáo tài chính Quý III Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Báo cáo tài chính Quý III Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin