Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

--
8
Thg8
2019
bởi : admin
8
Thg8
2019

Báo cáo tái chính Quý 2/2019 Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Báo cáo tái chính riêng và hợp nhất Quý 2/2019
Xem chi tiết
bởi : admin
2
Thg4
2019

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018
Xem chi tiết
bởi : admin
2
Thg4
2019

Thông báo

Về việc gia hạn thời gian công bố các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 12/03/2019
Xem chi tiết
bởi : admin
2
Thg4
2019

Giải trình lơi nhuận thay đổi trên 10% quý 04 năm 2018 so với cùng kỳ 2017

Giải trình lơi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 04 năm 2018 so với cùng kỳ 2017
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg4
2019

Báo cáo tài chính quý IV/2018

Báo cáo tài chính quý riêng và hợp nhất IV/2018
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg4
2019

Báo cáo về việc giải trình lơi nhuận

Về việc giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính Hợp nhất quý 03 năm 2018 so với cùng kỷ 2017
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg4
2019

Báo cáo quý III/2018 và 9 tháng

Báo cáo tài chính quý III/2018 và 9 tháng 2018
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg4
2019

Báo cáo tài giữa niên độ

Báo cáo tài giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg4
2019

Báo cáo tài chính quý II/2018

Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn quý 2/2018
Xem chi tiết
bởi : admin