Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Công bố thông tin

Công bố thông tin

--
24
Thg10
2019

Về việc ký hợp đồng giữa công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng giữa công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
17
Thg10
2019

Cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được bổ nhiệm mới

Công bố thông tin bất thường: cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được bổ nhiệm mới.
Xem chi tiết
bởi : admin
17
Thg10
2019

Về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
3
Thg10
2019

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối

Về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối
Xem chi tiết
bởi : admin
3
Thg9
2019

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối

Về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối.
Xem chi tiết
bởi : admin
29
Thg7
2019