Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Đại Hội Cổ Đông

Đại Hội Cổ Đông

--
18
Thg4
2019

Thư mời tham dự kỳ họp thường niên năm 2019 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Thư mời tham dự kỳ họp thường niên năm 2019 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
12
Thg4
2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông tin Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
3
Thg4
2019

Thư mời tham dự Kỳ họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Thư mời tham dự Kỳ họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
3
Thg4
2019

Đại hội đồng thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự đại hội cổ đông...
Xem chi tiết
bởi : admin
3
Thg4
2019

Báo cáo tình hình quản trị năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Ngày 28/9/2015, Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ Phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
3
Thg4
2019

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, được cổ phần hóa
Xem chi tiết
bởi : admin
3
Thg4
2019

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Thông qua quy chế bầu cử và tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
3
Thg4
2019

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg4
2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg4
2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Xem chi tiết
bởi : admin