Kế hoạch điều động tàu
Kế hoạch điều động tàu ngày 17/01/2019

Ngày: 17/01/2019

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
TAY DO STAR 103 NIL K12C VT   KAC
VISSAI VCT 05 154 NIL T2 VT   GS
HAI PHUONG SKY 92 NIL CT-02 VT   IDC.T
TÀU ĐẾN
MINH CONG 68 92 PBON VT K5   SGCL
VAN LY 113 CONTS HT: 15:00 K12C   BISCO
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS HT: 05:00 K12A   VOMA
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS HT: 15:00 K12B   BISCO
             
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
KHANH CRUISE 29 TAU KHACH NB K1 06:00 TAU
MEKONG PRINCESS 63 TAU KHACH K1 NB 12:00 SCC
AVALON SIEM REAP 60 TAU KHACH K2 NB 12:00 SCC
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới