XÍ NGHIỆP LAI DẮT TÀU BIỂN

 

CÁC BAN TRONG XÍ NGHIỆP LAI DẮT TÀU BIỂN

Họ và tên Chức vụ - Chức danh

Điện thoại

Email

Ban Giám Đốc

Phạm Hồng Sơn

Giám đốc xí nghiệp

0903643433

sonph@sgtugserco.com.vn

Nguyễn Vĩnh  Khang

Phó Giám đốc

0903735677

khangnv@sgtugserco.com.vn

Ban kinh doanh khai thác

 

Công Anh Tuấn

Trưởng ban

0903864565

tuanca@sgtugserco.com.vn

Hoàng Hải Châu
Phó ban 0909930306 haichau@sgtugserco.com.vn
Trần Tấn Phát Phó ban 0903776408 phat.tran35@yahoo.com.vn
Ban Tài chính kế toán

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Trưởng ban Tài chính kế toán

0935125868

ngocanh@sgtugserco.com.vn

Ban Kỹ thuật vật tư

Nguyễn Văn  Nhựt

Phó ban – Võ tàu

093822043

nhutnv@sgtugserco.com.vn

Hồ Ngọc Minh Phó ban 0903334437 minhhn@sgtugserco.com.vn
Ngô Hồng Long Kỹ sư 0903965052 longnh@sgtugserco.com.vn
Ban Tổ chức tiền lương

 

Đặng Bửu  Long

Trưởng ban - Tổ chức nhân sự

0908281545

 

Hoàng Công Quốc  Huy

Phó ban - Tiền lương - Thi đua

0903750805

 

Nguyễn Đình  Huệ

Chuyên viên phụ trách hành chính

0903651977

huend@sgtugserco.com.vn

Nguyễn Văn  Bắc

Cán bộ An toàn lao động (BHLĐ)

0908484056

bacnv@sgtugserco.com.vn


GIỚI THIỆU
PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN
LIÊN HỆ