XÍ NGHIỆP LAI DẮT TÀU BIỂN

 

Họ và tên Chức vụ - Chức danh Điện thoại Email
Ban Giám Đốc
Phạm Hồng Sơn Giám đốc xí nghiệp 0903643433 sonphldtb@saigonport.vn
Nguyễn Vĩnh Khang Phó Giám đốc 0903735677 khangnv@saigonport.vn
Công Anh Tuấn Phó Giám đốc 0903864565 tuanca@saigonport.vn
Ban kinh doanh khai thác
Trần Thiện Sơn Trưởng ban 0903864565 sonlam7609@gmail.com
Hoàng Hải Châu  Phó ban 0909930306 kdkt.ldtb@saigonport.vn
Trần Tấn Phát  Phó ban 0903776408 phat.tran35@yahoo.com.vn
Ban Tài chính kế toán
Nguyễn Thị Ngọc Anh Trưởng ban Tài chính kế toán 0935125868 tckt.ldtb@saigonport.vn
Phan Thị Hồng Thắm Phó ban TCKT 0918181108
Ban Kỹ thuật vật tư
Ngô Hồng Long Trưởng ban KTVT 0903965052 honglong.ldtb@saigonport.vn
Nguyễn Văn Nhựt Phó ban KTVT 0938222043 nhutnguyenvan57@gmail.com
Phan Quang Lưu CV ATLĐ 0903664312 qpluu2016@gmail.com
Ban Tổ chức tiền lương
Đặng Bửu Long Trưởng ban - Tổ chức nhân sự 0908281545 longtrituyen@gmail.com
Hoàng Công Quốc Huy Phó ban - Tiền lương - Thi đua 0903750805 hoangcqhuy@gmail.com
Nguyễn Đình Huệ Phó ban- phụ trách hành chính 0903651977 huend.ldtb@saigonport.vn

GIỚI THIỆU
PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN
LIÊN HỆ