Luồng lạch

Từ điểm hoa tiêu Vũng Tàu (Phao số 0) đến Cảng Sài Gòn qua luồng sông Lòng Tàu.

   
Điểm hoa tiêu: 10o20'N - 107o03'E
    Chiều dài luồng: 85km, Depth: -8.5m, Draft: 11m
    Thủy triều: bán nhật triều không đều. chênh lệch bình quân: 3.0m
    Vị trí cảng tại khu vực Tp. HCM: 10o50'N - 106o45'E.
    Cở tàu lớn nhất có thể tiếp nhận: 32,000 DWT (Mớn nước 11m) (60,000 DWT tại khu vực chuyển tải Thiền Liềng, độ sâu -13.5m)
    Vị trí cảng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long:10o03'N - 105o42'E từ cửa biển Định An.

 

 
 
 
 
     

Tin Mới