01/03/2018
Thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của bà Đặng Thị Ngọc
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu chúng tôi không nhận được thông tin từ bên thứ ba hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên...

Các tin khác:

Tin Mới