Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019

6
Thg9
2019

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho chu kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019.

- Báo cáo riêng.

- Báo cao hợp nhất.


bởi : admin

Bình luận