Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Chuẩn bị phát hành Báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019

Chuẩn bị phát hành Báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019

15
Thg7
2019

Chuẩn bị phát hành Báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019


Phòng Tài chính Kế toán Cảng Sài Gòn đang thực hiện việc lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và 6 tháng năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn. Trong công tác lập báo cáo tài chính, Phòng Tài chính Kế toán đã tuân thủ theo đúng các mẫu biểu quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC và các sửa đổi bổ sung tại Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 gồm:


–    Bảng cân đối kế toán (mẫu số B 01 – DN)
–    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu số B 02 – DN)
–    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp – mẫu số B 03 – DN)
–    Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. Trong đó các số liệu thuyết minh phải theo số dư đầu năm và số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến thời điểm lập báo cáo (mẫu số B 09 – DN).

Thời gian dự kiến phát hành báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và 6 tháng năm 2019 chưa kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn là ngày 22/07/2019.

Phòng TCKT CSG.

 

 
bởi : admin

Bình luận