Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh cổ phần ưu đãi của người lao động thành cổ phần phổ thông sau khi hết thời hạn cam kết làm việc tại Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh cổ phần ưu đãi của người lao động thành cổ phần phổ thông sau khi hết thời hạn cam kết làm việc tại Công ty CP Cảng Sài Gòn.