Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Công bố thông tin

Công bố thông tin

--
16
Thg9
2022

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa công ty CP Cảng Sài Gòn và công ty CP Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa công ty CP Cảng Sài Gòn và công ty CP Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
15
Thg9
2022

Công bố thông tin về việc Thông báo miễn nhiệm người nội bộ

Công bố thông tin về việc Thông báo miễn nhiệm phụ trách nhiệm quản trị công ty.
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg8
2022

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng giữa Công ty CP Cảng Sài Gòn với TT GDNN KTNVSG THUOC CONG TY CP KTTMDV CSG.

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng giữa Công ty CP Cảng Sài Gòn với TT GDNN KTNVSG THUOC CONG TY CP KTTMDV CSG.
Xem chi tiết
bởi : admin
29
Thg7
2022

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022
Xem chi tiết
bởi : admin
27
Thg7
2022

Ký kết hợp đồng, giao dịch giữa công ty CP Cảng Sài Gòn và TT GDNN KTNV SG thuộc Công ty CP KTTMDV Cảng Sài Gòn.

Ký kết hợp đồng, giao dịch giữa công ty CP Cảng Sài Gòn và TT GDNN KTNV SG thuộc Công ty CP KTTMDV Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
27
Thg7
2022

Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2022.

Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2022.
Xem chi tiết
bởi : admin
19
Thg7
2022

Công bố thông tin bất thường về việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP Cảng Sài Gòn và Công ty TNHH MTV DVHH Hậu Giang

Công bố thông tin bất thường về việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP Cảng Sài Gòn và Công ty TNHH MTV DVHH Hậu Giang
Xem chi tiết
bởi : admin
19
Thg7
2022

Công bố thông tin bất thường về việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP Cảng Sài Gòn và Công ty CP KTTM DV Cảng Sài Gòn.

Công bố thông tin bất thường về việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP Cảng Sài Gòn và Công ty CP KTTM DV Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
27
Thg6
2022

Quyết định về việc miễn nhiệm PTGĐ Nguyễn Quốc Hưng.

Quyết định về việc miễn nhiệm PTGĐ Nguyễn Quốc Hưng.
Xem chi tiết
bởi : admin
7
Thg6
2022

Thông báo về việc chi trả cổ tức Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Thông báo về việc chi trả cổ tức Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin