Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Công bố thông tin

Công bố thông tin

--
27
Thg5
2022

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối. Công ty CP Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối
Xem chi tiết
bởi : admin
6
Thg5
2022

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ Đông Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ Đông Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
29
Thg4
2022

Về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Trần Khánh Lạc

Về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Trần Khánh Lạc
Xem chi tiết
bởi : admin
22
Thg4
2022

Bản cung cấp thông tin các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Sài Gòn vừa được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Bản cung cấp thông tin các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Sài Gòn vừa được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Xem chi tiết
bởi : admin
21
Thg4
2022

Công bố thông tin về việc 01 thành viên Ban điều hành của Công ty CP Cảng Sài Gòn được bầu vào Ban quản trị Cảng Cần Thơ

Công bố thông tin về việc 01 thành viên Ban điều hành của Công ty CP Cảng Sài Gòn được bầu vào Ban quản trị Cảng Cần Thơ
Xem chi tiết
bởi : admin
14
Thg4
2022

Báo cáo thường niên nãm 2021 của Công ty CP Cảng Sài Gòn

Báo cáo thường niên nãm 2021 của Công ty CP Cảng Sài Gòn
Xem chi tiết
bởi : admin
8
Thg4
2022

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cảng Sài Gòn, các chi nhánh, các đơn vị trực thuộc với các bên có liên quan trong năm 2022.

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cảng Sài Gòn, các chi nhánh, các đơn vị trực thuộc với các bên có liên quan trong năm 2022.
Xem chi tiết
bởi : admin
8
Thg4
2022

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối
Xem chi tiết
bởi : admin
15
Thg3
2022

Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7

Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7
Xem chi tiết
bởi : admin
14
Thg3
2022

Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin