Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Công bố thông tin

Công bố thông tin

--
31
Thg8
2021

Báo cáo tình hình 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Báo cáo tình hình 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
19
Thg8
2021

Về việc ký hợp đồng kiểm toán và soán xét báo cáo tài chính với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soán xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Về việc ký hợp đồng kiểm toán và soán xét báo cáo tài chính với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soán xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
3
Thg8
2021

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
22
Thg7
2021

Về việc tạm hoãn công bố Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021

Về việc tạm hoãn công bố Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021
Xem chi tiết
bởi : admin
16
Thg6
2021

Thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg6
2021

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa công ty có vốn góp chi phối với chi nhánh trực thuộc công ty mẹ.

Về việc thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa công ty có vốn góp chi phối với chi nhánh trực thuộc công ty mẹ.
Xem chi tiết
bởi : admin
29
Thg4
2021

Ban cung cấp thông tin của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Ban cung cấp thông tin của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
13
Thg4
2021

Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
25
Thg3
2021

Công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh cổ phần ưu đãi của người lao động thành cổ phần phổ thông sau khi hết thời hạn cam kết làm việc tại Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Về việc điều chỉnh cổ phần ưu đãi của người lao động thành cổ phần phổ thông sau khi hết thời hạn cam kết làm việc tại Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
12
Thg3
2021

Công bố thông tin bất thường về việc thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối.

Về việc thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa công ty mẹ với công ty có vốn góp chi phối.
Xem chi tiết
bởi : admin