Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ KHAI THÁC TÀU TẠI CẢNG SÀI GÒN - BƯỚC 03

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ KHAI THÁC TÀU TẠI CẢNG SÀI GÒN - BƯỚC 03

10
Thg6
2019

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ KHAI THÁC TÀU TẠI CẢNG SÀI GÒN - BƯỚC 03

BƯỚC 3

XÍ NGHIỆP LAI DẮT TÀU BIỂN CẢNG SÀI GÒN

Sau khi nhận kế hoạch từ bộ phận Điều độ, làm thủ tục tại Cảng vụ, Hoa tiêu, đại lý liên hệ Xí nghiệp Lai dắt tàu biển Cảng Sài Gòn để yêu cầu tàu lai phục vụ cho tàu.

3.1 Quy định của Cảng vụ về lai dắt
a. Sử dụng tàu lai trong điều kiện hàng hải bình thường:

Trong điều kiện hàng hải bình thường, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài có chiều dài lớn nhất (LOA) từ 80 mét trở lên khi điều động cập, rời cầu cảng, bến phao hoặc quay trở, di chuyển vị trí neo đậu trong phạm vi vùng nước trước cầu cảng, bến phao phải sử dụng tàu lai hỗ trợ theo quy định sau:

1.    Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 80 mét đến dưới 95 mét: ít nhất 01 tàu lai với công suất tối thiểu 500 mã lực.
2.    Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 95 mét đến dưới 120 mét: ít nhất 02 tàu lai với công suất tối thiểu 500 mã lực mỗi tàu.
3.    Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 120 mét đến dưới 145 mét: ít nhất 02 tàu lai với công suất tối thiểu mỗi tàu theo thứ tự là 500 và 1.000 mã lực.
4.    Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 145 mét đến dưới 160 mét: ít nhất 02 tàu lai với công suất tối thiểu mỗi tàu 1.000 mã lực.
5.    Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 160 mét đến dưới 175 mét: ít nhất 02 tàu lai với công suất tối thiểu mỗi tàu theo thứ tự là 1.000 và 1.500 mã lực.
6.    Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 175 mét đến dưới 190 mét: ít nhất 02 tàu lai với công suất tối thiểu mỗi tàu 1.500 mã lực.
7.    Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 190 mét đến dưới 205 mét: ít nhất 02 tàu lai với công suất tối thiểu mỗi tàu theo thứ tự là 1.500 và 2.000 mã lực.
8.    Tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ 205 mét trở lên: ít nhất 02 tàu lai với công suất tối thiểu mỗi tàu 2.000 mã lực.
9.    Tàu thuyền di chuyển dọc cầu cảng bằng tời kéo dây của tàu không phải sử
dụng tàu lai dắt. Trường hợp xét thấy cần thiết, các tàu thuyền này và tàu thuyền có chiều dài lớn nhất dưới 80 mét cũng có thể yêu cầu tàu lai hỗ trợ.
 
b.    Sử dụng tàu lai trong điều kiện hàng hải không bình thường:

1.    Trong điều kiện hàng hải không bình thường, Giám đốc Cảng vụ quy định cụ
thể số lượng và công suất tàu lai hỗ trợ tàu thuyền khi điều động rời, cập cầu, bến phao trên cơ sở tham khảo ý kiến của thuyền trưởng và tổ chức hoa tiêu hàng hải liên quan.
2.    Đối với tàu thuyền có thiết bị hỗ trợ điều động, Giám đốc Cảng vụ sẽ xem xét miễn hoặc giảm số lượng tàu lai hỗ trợ trên cơ sở tính năng của thiết bị hỗ trợ, đề nghị
bằng văn bản của thuyền trưởng, khuyến nghị bằng văn bản của hoa tiêu dẫn tàu và các điều kiện thực tế khác.

3.2 Thủ tục tại Xí nghiệp Lai dắt tàu biển Cảng Sài Gòn:
Đại lý liên hệ bộ phận trực ban lai dắt để gửi order thuê tàu lai, thoả thuận phương thức thuê và các yêu cầu khác.
Đối với khách hàng thường xuyên: ký hợp đồng dài hạn, tạm ứng và thanh toán sau theo hợp đồng đã ký.

 

bởi : admin

Bình luận